跳至內容

Siong

Chhiùng Wikipedia lòi
Siong

Siong he muk-chhièn sṳ-kie liu̍k-thi song chui-thai ke thung-vu̍t, su̍k-yî chhòng-phi-muk. Kóng-fat fûn-phu tì Fî-chû Sat-ha̍p-lâ Sâ-mo̍k chṳ̂ nàm-phu lâu Yin-thu khi̍p Tûng-nàm-â chṳ Chûng-koet nàm-phu piên-kin ke ngie̍t-tai thi-khî.

Siong ke sṳ̂n-yín khì-kiên he 10 to 12-ke ngie̍t, kông chhut-sên ke séu-siong chhiu-yû yit-pak chhiên-khiet ke chhûng-liông, sî-yeu phìn-kiûn pat to sṳ̍p-si-se chhòi-nèn tha̍t-tó sin-sṳ̀n-su̍k. Kîn-kí 1974-ngièn ke sîn-vùn po-ko, tì Ôn-kô-lâ lia̍p-sat ke chui-thai ke siong yû chiông-khiun sṳ̍p-si kûng-tún chhûng.