跳至內容

Szczecin

Chhiùng Wikipedia lòi
Szczecin.
Szczecin.
Szczecin.

Sṳ̍p-chhiet-chhiâng (Pô-làn-ngî: Szczecin; Tet-ngî: Stettin (Sṳ̂-tet-tên), he Pô-làn ke thi chhit-thai sàng-sṳ lâu thi ngi-thai hói-kóng, sî Pô-mî-là-nì-â-sén sén-fi. Sṳ̍p-chhiet-chhiâng vi-yî Pô-làn sî-pet-phu, O-tet-hò hâ-yù, pet-mien kho-khiûn Pô-lò-tit-hói ke Sṳ̂-tet-tên-vân lâu Pô-mî-là-nì-â-vân, pâu-koat tung-phe̍t-fù ke sî-nàm fù-pin lâu O-tet-hò lióng-ngan yî-khi̍p hò-liù tûng-sî lióng-tho fûn-chhâ chṳ̂-kiên ke kí-ke thai tó-yí. Chhiùng Chûng Sṳ-ki heu-khì, chhṳ̍t-to Ngi-chhṳ Thai-chan kiet-suk (1945-ngièn) chṳ̂-chhièn, kâi sṳ kî-mìn kí-fû chhiòn-he Tet-koet-ngìn, pin chhái-yung Tet-vùn ke sṳ-miàng "Sṳ̂ Tet tên" (Stettin).

Hàng-chṳn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]