Tet-koet-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Tet-koet-ngìn

Tet-koet-ngìn (Deutsche) he Êu-chû chûng-phu ke Ngit-ngí-màn mìn-chhu̍k. Tet-koet chhai sṳ-kie sông thai-yok Yit-yi ngìn,yok chhit-chhiên-van chhṳ-ngin vi Tet-koet-ngìn, ngiak-ngoi pat-chhiên-van ngìn yû tet-koet hiet-thúng,chú-yeu he chhai Mî-koet, Pâ-sî, Â-kîn-thin, Kâ-nâ-thai, Nàm-fî, chhièn Sû-lièn koet-kâ (chú yeu chhai Ngò-lò-sṳ̂ lâu Hâ-sat-khiet-sṳ̂-than), Fap-koet, Àu-thai-li-â, Ve-nui-shuì-là, Chṳ-li lâu Yi-thai-li.