Thòi-kiú-sien

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Thòi-kiú-siensén-tho Thòi-pet-sṳ tsûng-tsang-khî→Phìn-tûng-yen Piông-sân-hiông .

Thòi-kiú-sien khiung-yû tsṳ̂-sien 3-thiàu.phiên-vì sén-tho, sén-tho, sén-tho.

kîn-ko yen-sṳ[編寫 | 編寫原始碼]