跳至內容

Thi-ngi-chhṳ Koet-khiung Nui-chan

Chhiùng Wikipedia lòi
Chûng-koet Ngìn-mìn Kié-fong-kiûn cham-liâng Nàm-kîn chúng-túng-fú.

Thi-ngi-chhṳ Koet-khiung Nui-chan (第二次國共內戰) he chṳ́ Chûng-fà Mìn-koet koet-mìn chṳn-fú (Chûng-koet Koet-mìn-tóng he chṳp-chṳn-thóng) lâu Chûng-koet Khiung-sán-tóng chhai 1945-ngièn chṳ 1950-ngièn chṳ̂-kiên fat-sâng ke nui-chan. Tông-sṳ̀ Chûng-fà Mìn-koet koet-mìn chṳn-fú chiông khì ham-cho Khâm-lon Chan-chên (戡亂戰爭), Chûng-koet Khiung-sán-tóng chiông khì ham-cho Kié-fong Chan-chên (解放戰爭).

1949-ngièn 4-ngie̍t, Chûng-koet Ngìn-mìn Kié-fong-kiûn cham-liâng Chûng-fà Mìn-koet ke sú-tû Nàm-kîn, koet-mìn chṳn-fú pân hi Thòi-vân ke Thòi-pet. 10-ngie̍t 1-ngit, Chûng-koet Khiung-sán-tóng chhai Pet-kîn kien-li̍p Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet. Chṳ 1950-ngièn, Chûng-koet Khiung-sán-tóng vàn-chhiòn cham-liâng Chûng-koet Thai-liu̍k.