Vù-kau-piáng

Chhiùng Wikipedia lòi
Vù-kau-piáng

Vù-kau-piáng he kién-tân ke mien-pâu sṳ̍t-phín, tsui-tshû tshut-hien tshai-yî Kú Âi-khi̍p lâu Sû-mî-ngì. Vù-kau-piáng he Yù-thai-ngìn ki-ngiam Yì-ye̍t-tsiet só sṳ́-yung ke sṳ̍t-phín, heu-lòi Yâ-sû kî-tuk yín-tsin yung-yî Kî-tuk-kau.

Tsûng-kau yi-ngi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]