跳至內容

Vespasianus

Chhiùng Wikipedia lòi
Vì-sṳ̂-pha-siên.

Titus Flavius Vespasianus (9-ngièn 11-ngie̍t 17-ngit -79-ngièn 6-ngie̍t 23-ngit), Yîn-ngî fa-chok Vespasian, Lò-mâ Ti-koet Flavia Vòng-chêu ke thi-yit vi fòng-ti. Kì he Si-ti chṳ̂ ngièn (69-ngièn) ke chui-heu yit-vi fòng-ti, kiet-suk liáu chhṳ Nero fòng-ti sí heu, ti-koet 18-ke ngie̍t yî-lòi ke chan-lon fûn-châng chhìn-sṳ. Chhai kì 10-ngièn ke thúng-chhṳ khì-kiên, chit-khi̍t lâu Lò-mâ Ngièn-ló-yen ha̍p-chok, kói-kiet nui-chṳn, chhùng-kien kîn-chi chṳt-sì. Heu-sṳ phú-phiên tui liá-vi fòng-ti yû chang-mien ke phìn-ka.

Chó-ngièn sâng-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yù-thai chan-yi̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lò mâ phai-chu yî Yù-thai hàng-sén ke chhòng-kôn vì-liáu chṳ̂n-sû tông-thi chit-khiam ke hàng-sén-soi, chin-ngi̍p Yâ-lu-sat-lâng ke Yù-thai sṳ̀n-thien, chiông-sṳ̀n thien-nui ke chhòi-vu̍t tí-chhûng soi-khóan. Liá-yit kí-thûng chhai Yù-thai-ngìn ke kôn-tiám he siet-thu̍k ke ngiàm-chhùng hàng-vì, pau-fat Yù-thai-ngìn ke phú-phiên hí-ngi. 66-ngièn, Lò-mâ ke Si-li-â kiûn-thòn, hia̍p-thùng Yù-thai Vòng-koet ke Â-kú li pâ Ngi-sṳ chin-ngi̍p mí-phìn fun-lon, than su-to tshò-phai. Yù-thai mìn-chhu̍k ke kit-chin-phai sṳ-hì thai-chṳn, sṳ́ -tet kî-chhu chhai Âi-khi̍p ke Â-li̍t-sân-thai-sang, Si-li-â ke Thai-mâ-sṳ-kiet ke Yù-thai sa-khiùn, ya chhut-hien sâu-lon ke hien-siong.

67-ngièn, Nì-luk kiet-thin sṳ́m-chhùng chhú-lî Yù-thai-ngìn ke hí-ngi, kì hí-yung liáu Vì-sṳ̂-pha-siên tâm-ngim kiûn-thòn thúng-soi, chen phai-liáu sâm-ke kiûn-thòn khôi-fù Yù-thai thi-khî; Vì-sṳ̂-pha-siên thì-pha̍t chhṳ-kâ ke chhòng-chṳ́ Thì-thù sṳ̂ vì fu-chiông. 68-ngièn, Vì-sṳ̂-pha-siên phìn-thin liáu Yù-thai pet-fông, Yù-thai hí-ngi kiûn-liâng-chhiu chṳ̂-yit Yok-sit-phú-sṳ̂ thèu-kong. Lò-mâ-kiûn chún-phi vì-kûng Yâ-lu-sat-lâng, vú-li̍t chṳ́n-ap Yù-thai-ngìn ke phan-lon.