Walon-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Walon-ngî

Walon

Koet-kâ: Pí-li-sṳ̀
Thi-khî: Walon Thi-khî
Sṳ́-yung ngìn-su: 600,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-chhu̍k
Lò-man Ngî-chhu̍k
Yi-thai-li Sî Lò-man Ngî-chhu̍k
Walon-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 wa
ISO 639-2 wln
ISO 639-3 wln
Walon-ngî.

Walon-ngî su̍k Yin-Êu Ngî-ne Lò-màn Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn, he Pí-li-sṳ̀ kin-nui ke chú-yeu ngî-ngièn chṳ̂-yit. Ngi-sṳ̍p sṳ-ki chûng-ya̍p, Fap-koet pet-phu thi-khî ke yit-têu chhûn-chông khi̍p Walon thi-khî yû chhêu-ko 70% ke ngìn sṳ́ yung kâi ngî-ngièn. Walon-ngî su̍k yî Oïl-ngî ke yit ke fûn-kî, lâu Fap-ngî khiûn-sṳ. Chhiùng li̍t-sṳ́ sông lòi khon, liá yit hien-siong ke hìn-sṳ̀n lâu chhṳ-kûng ngièn 980 ngièn khôi-sṳ́ ke Lie̍t-ngit Kûng-koet liâng-thú khok-chông yû-kôan.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Walon-ngî Wikipedia