Walon-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Walon-ngî

Walon

Koet-kâ: Pí-li-sṳ̀
Thi-khî: Walon Thi-khî
Sṳ́-yung ngìn-su: 600,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-chhu̍k
Roman Ngî-chhu̍k
Yi-thai-li Sî Roman Ngî-chhu̍k
Walon-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 wa
ISO 639-2 wln
ISO 639-3 wln
Walon-ngî.

Walon-ngî su̍k Yin-Êu Ngî-ne Roman Ngî-chhu̍k ke ngî-ngièn, he Pí-li-sṳ̀ kin-nui ke chú-yeu ngî-ngièn chṳ̂-yit. 20 Sṳ-ki chûng-ya̍p, Fap-koet pet-phu thi-khî ke yit-têu chhûn-chông khi̍p Walon thi-khî yû chhêu-ko 70% ke ngìn sṳ́ yung kâi ngî-ngièn. Walon-ngî su̍k yî Oïl-ngî ke yit ke fûn-kî, lâu Fap-ngî khiûn-sṳ. Chhiùng li̍t-sṳ́ sông lòi khon, liá yit hien-siong ke hìn-sṳ̀n lâu chhṳ-kûng ngièn 980 ngièn khôi-sṳ́ ke Liège Kûng-koet liâng-thú khok-chông yû-kôan.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Walon-ngî Wikipedia