Yit-yòng Fa-thàn

Chhiùng Wikipedia lòi
Yit-yòng Fa-thàn.
Yit-yòng Fa-thàn.

Yit-yòng Fa-thàn (一氧化碳, Carbon Monoxide), Fûn-chṳ́-sṳt CO, he mò set, mò tshiù, mò mi, khia̍k thu̍k ke Mò-kî Fa-ha̍p-vu̍t Hì-thí, pí khûng-hì lio̍k khiâng. Chhai súi chûng ke yùng-kié-thu sṳm tâi, than yi yùng yî ôn súi. Khûng-hì fun-ha̍p pau cha Khi̍t-han vì 12.5%~74%. Yit Yòng-fa thàn he hàm thàn vu̍t-chṳt put vàn-chhiòn yên sêu ke sán-vu̍t. Ya cho-tet chok-vì yên liau sṳ́-yung, mòi fò súi chhai kô vûn hâ cho-tet sâng sṳ̀n súi mòi hì (Yit-yòng Fa-thàn lâu khîn hì ke fun-ha̍p vu̍t). Yû-têu hien-thoi kî-su̍t, yì lien thiet, hàn-he fi sán-sâng fu sán-phín ke yit Yòng-fa thàn. Yit Yòng-fa thàn he khó yung chok sṳ̂n-thí chhṳ-yèn thiàu chiet yàm tsin fán-yin ke sâm-chúng Hì-thí chṳ̂-yit (khì-thâ lióng-chúng he Yit-yòng Fa-thàn lâu liû fa khîn). Yù yî yit Yòng-fa thàn lâu thí nui Hiet-fùng thàn-pha̍k ke chhîn fò li̍t pí yòng lâu hiet fùng thàn pha̍k ke chhîn fò li̍t thai 200-300 phi, yì thàn yòng hiet fùng thàn pha̍k kha yòng ha̍p hiet fùng thàn pha̍k ke kié lì suk-thu man 3600 phi, tông yit Yòng-fa thàn nùng thu chhai khûng-hì chûng tha̍t-to 35ppm, chhiu-fi tui ngìn thí sán-sâng sún hoi, fi chho-sṳ̀n Yit-yòng Fa-thàn chûng-thu̍k (yu chhṳ̂n mòi hì chûng thu̍k). Sûi-yèn yit Yòng-fa thàn yû thu̍k, than thûng-vu̍tthoi chhia yi̍t fi sán-sâng séu liòng yit Yòng-fa thàn, pin ngin-vì yû yit-sia chang-sòng ke sâng lî kûng-nèn.