跳至內容

YouTube

Chhiùng Wikipedia lòi
YouTube.
Chhiùng chó to yu: Chad Hurley, Steve Chen (Chhṳ̀n Sṳ-tsùn), lâu Jawed Karim.
2006-ngièn chṳ 2010-ngièn ke YouTube Chúng-phu

YouTube he sat-li̍p chhai Mî-koet ke yit-chak Yáng-phién Fûn-hióng mióng-cham, ngiong sṳ́-yung-chá sông-chai, kôn-khon khi̍p fûn-hióng yáng-phién fe̍t tón-phién. Kûng-sṳ̂ yî 2005-ngièn 2-ngie̍t 15-ngit chu-chhak, yù Fà-yí Mî-koet-ngìn Steve Chen (Chhṳ̀n Sṳ-tsùn) tén-ngìn chhóng-li̍p, mióng-cham ke khiéu-ho vì "Broadcast Yourself" (péu-hien ngì chhṳ-kâ), mióng-chhàm ke phiêu-tsì yi-ngiam lòi-chhṳ chó-khì Thien-sṳ hién-sṳ hi (yîm khi̍t Sa-sien-kón). Kîm-ha YouTube yí-kîn sṳ̀n-vì thùng-lui-hîn mióng-chhàm ke khiâu-chhú, pin chho-chhiu hí-tô mióng-sông miàng-ngìn chhiâ kit-fat mióng-sông chhóng-chok.

YouTube chúng Kûng-sṳ̂ vi-chhai California San Bruno, mióng-chhàm chia yù Flash Video fe̍t HTML5 yáng-phién lòi pô-piong kok-sṳt kok-ngióng yù sông-chhòn-chá chṳ-sṳ̀n ke yáng-phién nui-yùng, pâu-koat thien-yáng chién-si̍p, Thien-sṳ tón-phién, yîm-ngo̍k liu̍k-yáng-tai tén, yî-khi̍p khì-thâ sông-chhòn-chá chhṳ-chṳ ke ngia̍p-yì yáng-phién, yì VLOG, ngièn-chhóng ke yáng-phién tén. Thai-phu-fûn YouTube ke sông-chhòn-chá kiùn he ke-ngìn chhṳ-hàng sông-chhòn, than ya-yû mêu-ke mòi-thí Kûng-sṳ̂ yì CBS (Columbia Kóng-pô Kûng-sṳ̂), BBC (Yîn-koet Kóng-pô Kûng-sṳ̂), VEVO yî-khi̍p khì-thâ thòn-thí lâu YouTube yû ha̍p-chok Fó-phân kie-va̍k, sông-chhòn chhṳ-kâ Kûng-sṳ̂ só liu̍k-chṳ ke yáng-phién.

Google chong-ho ke yung-fu yìn cho-tet chhṳ̍t-chiap kôn-khon Youtube chûng ke yáng-phién, than mò-fap sông-chhòn yáng-phién. Chu-chhak yung-fu chet khó-yî mò-han sú-liòng sông-chhòn yáng-phién. Tông yáng-phién tô-chhṳ pûn kí-po, kîn-ko Sṳ́m-chhà, fu̍t-sṳ̍t heu, khó-nèn chiông khí-yû phau-li̍t, chhìn-oi ke nui-yùng thin vì "18-se yî-sông chu-chhak yung-fu hí-khó kôn-khon", yì set-chhìn nui-yùng yî-khi̍p chhîm-fam Pán-khièn ke nui-yùng (pí-yì yìn chhai sông-yàng fe̍t fat-hàng Yáng-tia̍p ke thien-yáng, Thien-sṳ-khia̍k fe̍t Thûng-va̍k-phién) chiông-fi pûn san-chhù.

2006-ngièn 11-ngie̍t, Google Kûng-sṳ̂ yî 16.5-yi Mî-ngièn Sû-kèu liáu YouTube, pin pá khì tông-cho yit-kiên chṳ́ Kûng-sṳ̂ lòi kîn-yàng. Google Kûng-sṳ̂ chui-chhû tui yî yì-hò théu-ko YouTube yîn li, yit-chhṳ̍t pó-chhṳ̀ fî-sòng kiún-sṳ́m ke thai-thu. Pûn Sû-kèu heu ke YouTube yî-yèn fûng-mî chhiòn-khiù-mióng mìn, Fâ-khì Ngiùn-hàng fûn-sak sṳ̂ ngin-vi, yî 2012-ngièn cháng-ngièn kie-son, Google khó-nèn chhiùng YouTube fe̍t-tet 24-yi Mî-ngièn ke chhiang sû ngi̍p. Ngâ-khô-fû Là-phì-tshṳ-kî chok-vì mióng-cham chhóng-sṳ́-ngìn, yi̍t he YouTube chui-chó phién "ngài chhai thûng-vu̍t-yèn" (Me at the zoo) ke phok-ngiap-chá.