Â-sân-é

Chhiùng Wikipedia lòi

Â-sân-é (阿山仔), me ôn-to ngoi-sén-é (外省仔), he chṳ́ chhai 1945-ngièn 8-ngie̍t Chûng-fà Mìn-koet chhiùng Ngi̍t-pún chiap-sû Thòi-vân chṳ̂ heu yì-mìn lòi Thòi-vân ke Chûng-koet Thai-liu̍k-ngìn thùng kì-tén ke chṳ́-sûn. Kì-tén tông-tô he yî Chûng-fà Mìn-koet chṳn-fú khiung-hâ lòi Thòi-vân ke.

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]