Alexandros Thai-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Alexandros Thai-ti" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"亞歷山大大帝" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.

Macedonia ke Alexandros 3-sṳ (Hî-lia̍p-ngî: Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μακεδών, chhièn 356-ngièn 7-ngie̍t 22-ngit – chhièn 323-ngièn 6-ngie̍t 10-ngit), ya ham-cho Alexandros Thai-ti (Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας), he Macedonia vòng-koet koet-vòng. Kí vì-chhṳ̀ liáu yî Macedonia liâng-thô ke thúng-yit Hî-lia̍p chû-sàng pâng, pin chṳ̂n-fu̍k Pô-sṳ̂, lâu khì-thâ Â-chû vòng-koet, chhṳ̍t chṳ Yin-thu ke piên-kie. Kí yung sṳ̍p-sâm-ngièn sṳ̀-kiên chṳ̂n-fu̍k tông-sṳ̀ Êu-chû sṳ-kok ke "yí-kîn mìn-tî ke sṳ-kie", phî ngin-vì he li̍t-sṳ́ sông chhung-yeu ke kiûn-sṳ-kâ.