Avignon

Chhiùng Wikipedia lòi
Avignon .
Avignon.
Avignon .
Avignon .

Avignon he vi-yî Fap-koet nàm-phu Provence-Alpes-Côte d'Azur Thai-khî Vaucluse-sén, Rhône hò chó-ngan ke yit-chho sàng-sṳ. Avignon sṳ́ kien yî Lò-mâ sṳ̀-khì. Hien-kîm he Fap-koet nàm-phu ke lî-yû sṳn-thi chṳ̂-yit. Avignon sàng-khî chhu fu chhai 2011-ngièn chhû vì 90,194 ngìn, khì-chûng yû thai-yok 12,000 ngìn yìn kî-chhu chhai kú-sàng chhiòng nui, yí pûn va̍k vì kôn-kông khî-vet ke Ló-sàng-khî (intra-muros). Yì son sông si-chû kau khî lâu fu-su̍k chhûn-chṳ́n, Avignon thi-khî ke ngìn-khiéu chhêu-ko 500,000, he Fap-koet phài-miàng thi 16-vi ke sàng-sṳ chhi-lo̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Avignon siông-koân ke tóng-on.