Provence-Alpes-Côte d'Azur

Chhiùng Wikipedia lòi
Provence-Alpes-Côte d'Azur .
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Provence-Alpes-Côte d'Azur Vûn-chông
Provence-Alpes-Côte d'Azur .

Provence-Alpes-Côte d'Azur he Fap-koet tûng-nàm-phu ke yit-chak thai-khî, nàm-lìn Thi-chûng-hói. Mien-chit 31,400 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 4,506,151-ngìn. Hâ-hot Alpes-de-Haute-Provence-sén, Sông Alpes-sén, Alpes-Maritimes-sén, Bouches-du-Rhône-sén, Var-sén, Vaucluse-sén.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Provence-Alpes-Côte d'Azur siông-koân ke tóng-on.