跳至內容

Chûng-fà Mìn-koet (1912–1949)

Chhiùng Wikipedia lòi
1912-ngièn chṳ 1949-ngièn ke Chûng-fà Mìn-koet ngin-vì khì yù chú-khièn ke thi-khî.

1912-ngièn chṳ 1949-ngièn ke Chûng-fà Mìn-koet he Chûng-koet li̍t-sṳ́ tú ke yit chak khiung-fò-koet. Khì ke koet-ho he Chûng-fà Mìn-koet. Liá-ke he Chûng-fà Mìn-koet pún-sṳ̂n li̍t-sṳ́ ke yit chak sṳ̀-khì, ke-ha ke chûng-yông chṳn-fú sat chhai Chûng-koet Thai-liu̍k, ku-só ya pûn ngìn ham cho Chûng-fà Mìn-koet Thai-liu̍k Sṳ̀-khì, yung-lòi khî-phe̍t kîm-ha chhai Thòi-vân ke Chûng-fà Mìn-koet.

Liá-ke koet-kâ chhai 1912-ngièn yù Sûn Chûng-sân kien-li̍p. 1949-ngièn, Chûng-fà Mìn-koet liâng-thô-ngìn Chióng Kie-sa̍k chhai Koet-Khiung Nui-chan tú sṳt-phai, thò to Thòi-vân. Chûng-koet Khiung-sán-tóng chhai Chûng-koet Thai-liu̍k kien-li̍p Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet.