跳至內容

Chûng-koet (thi-khî)

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Chûng-koet (thi-khî)" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"中國 (地區)" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Chûng-koet

Chûng-koet he chṳ́ vi-yî Â-chû tûng-phu thi-khî nui ke yit-ke thai hìn Li̍t-sṳ́ vùn-fa khiên, ya-he chhai sṳ-kie sông chui chó sán-sên vùn-mìn ke thi-khî chṳ̂-yit. Chûng-koet he yit-ke tô mìn-chhu̍k koet-kâ. Chûng-koet muk-chhièn yû Hon-chhu̍kChhòng-chhu̍kMàn-chhu̍kMùng-kú-chhu̍kVì-ngâ-ngì-chhu̍kChong-chhu̍k tén ńg-sṳ̍p-liuk ke mìn-chhu̍k. Hon-chhu̍k he Chûng-koet ngìn-khiéu chui tô. Hon-chhu̍k fûn-phu chhai chhiòn -koet kok-thi. Kîn-kí thi-sâm chhṳ ngìn-khiéu thiàu-chhà, chûng-koet chúng ngìn-khiéu vi 13-yi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Liâng-thú kiu-fun[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn kón-khî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thí-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kiûn-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]