Chṳ Sṳ̀n-kûng

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chṳ Sṳ̀n-kûng

Chṳ Sṳ̀n-Kûng fe̍t-tsá Tshàng Sṳ̀n-Kûng (鄭成功, 1624-ngièn 8-ngie̍t 27-ngit-1662-ngièn 6-ngie̍t 23-ngit),he Mìn-tshèu ma̍t-ngièn kiûn-sṳ miàng tsiông-kiûn. Fu-tshîn he hói-thàu tshut-sṳ̂n ke tsiông-liâng Chṳ Tsi-liùng, mû-tshîn he Ngi̍t-pún-ngìn Tagawa Matsu. Chṳ Sṳ̀n Kûng tsú-sit he Fuk-kien Tshièn-chû Sa̍k-tsiáng, tshut-sên yî Ngi̍t-pún Kiú-chû Phiàng-fu-fan. Kì tshai Chṳ Tsi-liùng thèu-hòng Tshîn-tshèu yì-yèn pûn fu-siû heu, liâng kiûn lâu Tshîn-tshèu tui-khong sṳ̍p-ńg ngièn, khì-kiên pûn thai-kiûn pâu-vì Nàm-kîn. Kì sut-kiûn thu-ko Thòi-vân Hói-hia̍p, kit-phai Hò-làn Tûng Yin-thu Kûng-sṳ̂ ke kiûn-tshui pin tsiap-sû khì liâng-thi, kien-li̍p Thòi-vân thi-yit ke Hon-ngìn tsṳn-khièn.