Chhêu-fông-hìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Théu-sṳ-thèu-yáng
Li̍p-fông-thí (3-Chhêu-fông-hìn) Chhêu-li̍p-fông-thí (4-Chhêu-fông-hìn)

Chhêu-fông-hìn (Hypercube), yu hêm-cho Li̍p-fông-hìn (立方形) chhai Kí-hò-ho̍k chûng he chṳ́ Chang-fông-hìn lâu Li̍p-fông-thí ke n vì lui-pí (tui-yî Chang-fông-hìn, n=2, Li̍p-fông-thí, n=3). Kì he yit-lui Pit-ha̍p ke, kín-tsì ke, thie̍t ke thù-hìn, kì-têu ke 1 vì kut-ka he yù yit-khiùn chhai khì só-chhai khûng-kiên tui-chún mî-ke vì-thu cháng-chhè phài-lie̍t ke tén chhòng ke sien-thon chû-sṳ̀n ke, khì-chûng siông-tui ke sien-thon fu-siông phìn-hàng, yì siông-kâu yî yit-tiám ke sien-thon chet fu-siông chang-kâu. Chhai n vì khûng-kiên chûng tân-vi chhêu-fông-hìn (lîn-chhòng vì 1) ke Tui-kok-sien chhòng tén-yî .