Cheongju-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Chhîn-chû-sṳ)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Chhîn-chû-sṳ.

Chhîn-chû-sṳ (清州市, Hôn-ngî: 청주시) he Hôn-koet Chûng-chhîn Pet-tho ke yit-chak sàng-sṳ, vi Chûng-chhîn Pet-tho ke sú-fú. Chhîn-ngièn-khiùn si-fông pâu-vì Chhîn-chû-sṳ. Chúng mien-chit 153.31 phìn-fông kûng-lî, 2004-ngièn ngìn-khiéu tha̍t-tó 626614-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]