跳至內容

Chhòng-kiáng-lu̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Chhòng-kiáng-lu̍k

Chhòng-kiáng-lu̍k長頸鹿 he yit-chúng sên-chóng chhai Fî-chû ke thung-vu̍t, he sṳ-kie song chui-kô ke liu̍k-sên thung-vu̍t. Hiùng-sin ke-thí kô-tha̍t 4.8 chṳ 5.5 mí kô, chhûng-liông tha̍t kiú-pak kûng-kîn. Chhòng-kiáng-lu̍k he Fî-chû thi̍t-yû ke thung-vu̍t, lâu Lu̍k-é lâu Ngiù yû chhîn-yèn kôan-he, than su̍k-yî mò-thùng ke khô, chit Chhòng-kiáng-lu̍k-khô.

Chhòng-kiáng-lu̍k ke ho̍k-miàng vi camelopardalis, lòi-ngièn chhut-yì chó-khì Lò-mâ Ti-koet sṳ̀-khì, yi-sṳ chhiu-he Lo̍k-thò lâu Pau-é ke chhâm-chha̍p kâu-thí, yîn-vi kí ke ngoi-hìn lui-sṳ liá lióng-chúng thung-vu̍t.

Chûng-koet Mìn-chêu sṳ̀, sòn-chhui hòng-hàng to tûng-fî, chên tai lióng-chak Chhòng-kiáng-lu̍k fì-to Pet-kîn. Kîm-ngit Ngit-ngî khi̍p Hòn-ngî yìn-yèn chiong Chhòng-kiáng-lu̍k chhṳ̂n-fû "麒麟"。

Sên-fa̍t fàn-kín

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sên-fa̍t fông-sṳt

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]