Chhô-pû-ngit

Chhiùng Wikipedia lòi

Chhô-pû-ngit (昨晡日)[1], me ôn-to Chhiû-pû-ngit (秋晡日), Chhâm-pû-ngit (參晡日) lâu Chhô-pû (昨晡), me chit-he kîm-pû-ngit chṳ̂-chhièn ke ke-yit-ngit, he vông-pái lâu li̍t-sṳ́ ke yit phu-fun.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Chhô-pû-ngit siông-koân ke tóng-on.