Vông-pái

Chhiùng Wikipedia lòi

Vông-pái (往擺)[1], me ôn-to Vông-sṳ̀ (往時) lâu Ko-hi (過去), he yit-chúng sṳ̀-kiên ke khói-ngiam, lâu vi-lòi siông-tui, chṳ́ kîm-ha chṳ̂-chhièn ke sṳ̀-kiên.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Vông-pái siông-koân ke tóng-on.