Kîm-ha

Chhiùng Wikipedia lòi

Kîm-ha (今下), me ôn-to Liá-ha (這下)[1], Hien-ha (現下), Kîm-yá-ha (今這下) lâu Yì-kîm (如今), he yit-chúng sṳ̀-kiên ke khói-ngiam, chṳ́ vi-lòi chṳ̂-chhièn ke sṳ̀-kiên lâu vông-pái chṳ̂-heu ke sṳ̀-kiên.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Kîm-ha siông-koân ke tóng-on.