跳至內容

Vi-lòi

Chhiùng Wikipedia lòi

Vi-lòi (未來)[1], me ôn-to Chiông-lòi (將來) lâu Yî-heu (以後), he yit-chúng sṳ̀-kiên ke khói-ngiam, lâu vông-pái siông-tui, chṳ́ kîm-ha chṳ̂-heu ke sṳ̀-kiên.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Vi-lòi siông-koân ke tóng-on.