Chióng Kie-sa̍k

從Wikipedia來
(重定向自Chiông Kie-sa̍k
跳轉到: 導航搜尋

Chiông Chûng-chṳn (1887-ngièn 10-ngie̍t 31-ngit – 1975-ngièn 4-ngie̍t 5-ngit), sṳ Kie-sa̍k, Chûng-fà Mìn-koet tsṳn-tshṳ-kâ, kiûn-sṳ-kâ, tshut-sâng yî Tshîn-tsêu Tsap-kông-sén Fung-fa-yen (kîm-ngit Nèn-pô-sṳ Fung-fa-sṳ ). Li̍t-ngim Kiûn-káu Káu-tshòng, Koet-mìn Kiet-min Kiûn-tsúng Sṳ̂-lin, Hàng-tsṳn-yen Yen-tshòng, Kiet-min Tsṳn-fú Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi Ve-yèn-tshòng, Chûng-koet Koet-mìn-tóng Tsúng-tshài, Sâm-mìn Tsú-ngi Tshiâng-ngièn-thòn Thòn-tshòng, Thi-ngi tshṳ sṳ-kie thai-tsan Thùng-mèn-koet Chûng-koet tsan-khî tsui-kô thi-vi, Chûng-fà Mìn-koet tsúng-thúng tén-tén tsṳt-vu. Chióng Kie-sa̍k he vì-thu̍k thùng-sṳ̀ thúng-tshṳ ko Chûng-koet Thai-liu̍k lâu Thòi-vân ke khiun-thoi Chûng-koet liâng-thô-ngìn.

Sên-phìn[編寫 | 編寫原始碼]

Thúng-yit Chûng-koet[編寫 | 編寫原始碼]

Khong-ngit tsan-tsên[編寫 | 編寫原始碼]

Thui-sú Thòi-vân[編寫 | 編寫原始碼]

Fûn-yîn[編寫 | 編寫原始碼]

Phìn-ka[編寫 | 編寫原始碼]

Tsṳn-mien[編寫 | 編寫原始碼]

Fu-mien[編寫 | 編寫原始碼]

khì-thâ[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[編寫 | 編寫原始碼]

Tshâm-kháu vùn-hien[編寫 | 編寫原始碼]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫 | 編寫原始碼]