跳至內容

Nèn-pô-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Nèn-pô-sṳ.

Nèn-pô-sṳ (寧波市), he Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet tûng-nàm yèn-hói chhùng-yeu ke kóng-khiéu sàng-sṳ, Chet-kông thi-ngi thai sàng-sṳ, Chhòng-kông Sâm-kok-chû nàm-yi̍t kîn-chi chûng-sîm lâu koet-kâ Li̍t-sṳ́ vùn-fa miàng-sàng. Nèn-pô-sṳ vi-yî Chet-kông-sén tûng-phu, Chhòng-kông Sâm-kok-chû nàm-yi̍t, pet-lìm Hông-chû-vân, sî chiap Shàu-hîn, nàm kho Thòi-chû, tûng-pet lâu Tiau-sân kak-hói siông-mong, chhiòn-sṳ chúng mien-chit 9816 phìn-fông kûng-lî. Nèn-pô kien-sàng yî 738-ngièn, than yû ngìn-lui kî-chhu ke Li̍t-sṳ́ cho-tet sông-sok to Sîn-sa̍k-hi sṳ̀-thoi. Nèn-pô yúng-yû chhòng-khì ke kîn-sông chhòn-thúng, Nèn-pô sông pông he chhiòn-koet vùn-miàng ke sông-pông. Hòng-yun lâu tui-ngoi kâu-liù Li̍t-sṳ́ yû-kiú, chui-yén cho-tet sông-sok chṳ Chan-koet, he hói-sông Sṳ̂-chhù-chṳ̂-lu ke chhùng-yeu mùn-fu. Â-phién chan-châng chṳ̂-heu, Nèn-pô sṳ̀n-vì thûng-sông khiéu-ngan, liá hak-kôn sông chhiuk-chin liáu Nèn-pô ke khiûn-thoi-fa. Chhai Chûng-koet sṳ̍t-hàng Kói-kiet khôi-piong chṳn-chhet yî-heu, Nèn-pô kîn-chi yù yî lìm-kóng sán-ngia̍p lâu Sṳ̂-yàng kîn-chi ke tai-thûng yì sín-suk fat-chán.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]