Yì-yàu-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Yì-yâu-sṳ)
Yì-yàu-sṳ.
Yì-yàu-sṳ.
Yì-yàu-sṳ.

Yì-yàu-sṳ (餘姚市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 500.8 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 834,600-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]