Siong-sân-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Siong-sân-yen.
Siong-sân-yen.
Siong-sân-yen.

Siong-sân-yen (象山縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Nèn-pô-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1,382.18 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 541,700-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chûng-kau[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]