Khô-khiàu-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khóa-khiâu-khî)
Khóa-khiâu-khî.

Khô-khiàu-khî (柯橋區) he Chûng-koet Chet-kông-sén Shàu-hîn-sṳ só kón-hot ke yit-ke khî. Chúng mien-chit 1,202 phìn-fông chhiên-mí, 2010-ngièn ngìn-khiéu 1,030,800-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]