跳至內容

Thùng-lù-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Thùng-lû-yen)
Thùng-lù-yen.
Thùng-lù-yen.

Thùng-lù-yen (桐廬縣) he Chûng-koet Chet-kông-sén Hông-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke yen. Chúng mien-chit 1825 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 404,700-ngìn.

Chhâm-kháu Vùn-hien

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]
Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Thùng-lù-yen siông-koân ke tóng-on.