跳至內容

Lìm-ôn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Lìm-ôn-sṳ.
Lìm-ôn-sṳ.

Lìm-ôn-sṳ (臨安市) he Chûng-koet Chet-kông-sén Hông-chû-sṳ só kón-hot ke yit-ke sàng-sṳ. Chúng mien-chit 3124 phìn-fông kûng-lî, 2002-ngièn ngìn-khiéu 527,000-ngìn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-kau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fa[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kau-yuk[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]