Courbevoie

Chhiùng Wikipedia lòi
Courbevoie.

Courbevoie he Fap-koet Île-de-France Thai-khî Hauts-de-Seine ke yit-ke sṳ-chṳ́n, mien-chit 4.17 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu 69,694ngìn (1999-ngièn). Kì he Pâ-lì ke yit-ke kau-khî, vi yî Pâ-lì-sṳ chûng-sîm sî-pet 8.2 kûng-lî chhú. Kì he Êu-chû ngìn-khiéu chui chhiû-me̍t ke sàng-sṳ chṳ̂-yit.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Courbevoie siông-koân ke tóng-on.