Dijon

Chhiùng Wikipedia lòi
Dijon .
Dijon Vûn-chông
Dijon .

Dijon he Fap-koet nàm-phu sàng-sṳ, Burgundy Thai-khî Côte-d'Or-sén sén-fi. Chúng mien-chit 40.41 phìn-fông kûng-lî, ngìn-khiéu yok 152,071-ngìn (2012-ngièn thúng-kie). Dijon he Fap-koet 17 thai sàng-sṳ, kau-yuk sṳ-ngia̍p fat-tha̍t, 1722-ngièn sṳ̀n-li̍p Burgundy Thai-ho̍k.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngìn-khiéu mìn-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ̂-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-chi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chiá-moi sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sa-fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-chiap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Commons
Commons
Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Dijon siông-koân ke tóng-on.