Hâ-chu

Chhiùng Wikipedia lòi
Hâ-chu ke ngit-thèu-sî

Hâ-chu (下晝)[1], me ôn-to Hâ-chu-thèu (下晝頭), Hâ-pû (下晡) lâu Hâ-chu-sṳ̀n (下晝晨), he yit-ngit tî-poi tông-chu chṳ lìm-am-thèu ke liá-thon sṳ̀-kiên.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Hâ-chu siông-koân ke tóng-on.