Lìm-am-thèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Lìm-am-thèu

Lìm-am-thèu (臨暗頭)[1], me ôn-to Lìm-am-é (臨暗仔), Lìm-am-piên (臨暗邊) lâu Thôn-ya (斷夜), he yit-ngit tî-poi ngit-lo̍k chṳ am-pû-thèu chṳ̂-kiên ke liá-thon sṳ̀-kiên.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Lìm-am-thèu siông-koân ke tóng-on.