Tông-chu

Chhiùng Wikipedia lòi
Tông-chu 12-tiám ke sṳ̀-chûng-é

CTông-chu (當晝)[1], me ôn-to Tông-chu-thèu (當晝頭), Chu-piên (晝邊) lâu Chu-sṳ̀n-thèu (晝晨頭), he yit-ngit tî-poi song-chu 11 tiám-chûng chṳ hâ-chu 1 tiám-chûng (13 tiám-chûng) ke liá-thon sṳ̀-kiên.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Tông-chu siông-koân ke tóng-on.