Ngit-sṳ̀-thèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thi-khiù dáng-boi 4-ngie̍t 2-ngit 13:00(UT) ke Ngit-sṳ̀-thèu

Ngit-sṳ̀-thèu (日時頭)[1], me ôn-to Ngit-sṳ̀n-thèu (日晨頭), Ngit-chṳ́-sṳ̀ (日子時), Ngit-kiên-thèu (日間頭) lâu Pha̍k-ngit (白日), he yit-ngit tî-poi ngit-chhut chṳ ngit-lo̍k ke liá-thon sṳ̀-kiên, me chit-he Thi-khiù péu-mien cho-tet pûn ngit-thèu-sî chhṳ̍t-chiap ya-he kam-chiap cheu-sa ke liá-thon sṳ̀-kiên.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Ngit-sṳ̀-thèu siông-koân ke tóng-on.