Am-pû-thèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Am-pû-thèu

Am-pû-thèu (暗晡頭)[1], me ôn-to Am-pû (暗晡), Am-pû-ya (暗晡夜), Am-pû-sṳ̀-thèu (暗晡時頭), Ya-pû-sṳ̀n (夜晡晨), Ya-sṳ̀-thèu (夜時頭) lâu Am-ya (暗夜), he yit-ngit tî-poi lìm-am-thèu chṳ̂-heu chṳ thiên-kông-ngit lìm-thiên-kông chṳ̂-chhièn ke liá-thon sṳ̀-kiên.

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhai Wikimedia Commons liá-têu yû thùng Am-pû-thèu siông-koân ke tóng-on.