Hiông-kóng Thit-sṳ-nì Lo̍k-yèn Thu-ká-khî

Chhiùng Wikipedia lòi
Hiông-kóng Thit-sṳ-nì Lo̍k-yèn Thu-ká-khî pet-mien ngi̍p-khiéu.
Hiông-kóng Thit-sṳ-nì Lo̍k-yèn Thu-ká-khî nàm-mien ngi̍p-khiéu.

Hiông-kóng Thit-sṳ-nì Lo̍k-yèn Thu-ká-khî (Yîn-vùn: Hong Kong Disneyland Resort) vi-yî Hiông-kóng Sîn-kie Tshiên-vân-khî Thai-yí-sân tûng-pet-phu chṳ̂ chuk-kô-vân, yèn-khî nàm-piên thiàm-hói ke khî-vet chet chho-lo̍k yî Lì-tó-khî, hien-sṳ̀ chúng mien-chit vì 126 van phìn-fông mí (310 méu). Hiông-kóng Thit-sṳ-nì Lo̍k-yèn Thu-ká-khî he yit-ke yù chú-thì kûng-yèn, chú-thì chiú-tiam khi̍p súi-sông fa̍t-thûng chûng-sîm kèu-sṳ̀n ke thu-ká-khî, yù Hiông-kóng Koet-chi Chú-thì Kûng-yèn Yû-han Kûng-sṳ̂ kien-sat, kón-lî khi̍p yàng-yun, yù Fà-thi̍t Thit-sṳ-nì Kûng-sṳ̂ ke Fà-thi̍t Thit-sṳ-nì fam-sióng kûng-chhàng sat-kie.