Hien-thoi Khì-chhâ

Chhiùng Wikipedia lòi
Hien-thoi Khì-chhâ Chu-sṳt-fi.

Hien-thoi Khì-chhâ Chu-sṳt-fi (現代汽車株式會社, Hôn-ngî: 현대자동차 주식회사) he yit-kâ Hôn-koet khiam-koet kîn-yìn ke Khì-chhâ chhòng-sông, chhòi-fu sṳ-kie ńg-pak khiòng khî-ngia̍p. Kì he 2009-ngièn Hôn-koet chui-thai, sṳ-kie thi-si ke chhâ chṳ-chho song. Hien-thoi Khì-chhâ chhai Hôn-koet tûng-nàm yèn-hói ke Vúi-sân yúng-yû sṳ-kie song chui-thai ke tsùng-ha̍p-sin khì-chhâ chṳ-chho chhòng, pin chiap-sû kok-yong kiûn-fông ha̍p-yok, piáu-sut K1 chú-chan thán-khiet chhiu-he Hien-thoi si̍p-thòn ke kiûn-sṳ thoi-péu chok.

Hien-yû chhâ-hì[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hien-thoi Sonata.
Hien-thoi Elantra.
Hien-thoi Veloster.
ix35
Hien-thoi Santa Fe.
Sonata Fun-ha̍p Thûng-li̍t.
Hien-thoi Accent.
i30
Hien-thoi Genesis Coupé.
Rohens
Hien-thoi Equus.