Ireland-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Oi-ngì-làn-ngî fûn-phu.

Oi-ngì-làn-ngî (Gaeilge na hÉireann), chhai ngî-ngièn fûn-lui sông su̍k-yî Yin-Êu Ngî-ne ke Khái-ngì-thi̍t Ngî-chhu̍k, lâu thùng su̍k Kâi-ngî-chhu̍k ke Pu-lie̍t-thap-nì-ngî, Vî-ngì-sṳ̂-ngî, yî-khi̍p Sû-kak-làn Koi-ngì-ngî yû siông-tông me̍t-chhiet ke kôan-he. Sûi-yèn Oi-ngì-làn-ngî he Oi-ngì-làn Khiung-fò-koet ke kôn-fông ngî-ngièn, thùng-sṳ̀ ya-he Pet Oi-ngì-làn kôn-fông sṳ̀n-ngin ke khî-vet ngî-ngièn, yì Yîn-ngî vì thi-ngi kôn-fông ngî-ngièn, than he Yîn-ngî sa vì chhie̍t thai-tô-sú ngìn ke mû-ngî, Oi-ngì-làn-ngî chok-vì chú-yeu ngî-ngièn ke thûng-hàng fam-vì han-yî sî-hói-ngan thi-khî. Chhai ngî-ngièn ho̍k-chá kôan-yî mû-ngî yun-thûng ke thó-lun chûng, chui-sòng thì-to ke lióng-ke ngî-ngièn he Hî-pak-lòi-ngî fò Oi-ngì-làn ngî.

Khiu Piâng-sṳ-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

An Cló Gaelach (Ló Koi-ngì lui-hîn)[phiên-siá | 編寫原始碼]

A a (Á á), B b (Ḃ ḃ), C c (Ċ ċ), D d (Ḋ ḋ), E e (É é), F f (Ḟ ḟ), G g (Ġ ġ), H h, I i (Í í), L l, M m (Ṁ ṁ), N n, O o (Ó ó), P p (Ṗ ṗ), R r ɼ, S s ſ (Ṡ ṡ ẛ), T t (Ṫ ṫ), U u (Ú ú).

Fig. 1: Duibhlinn (digital font 1993, based on Monotype Series 24 A, 1906)

chu: ḃ, ċ, ḋ, ḟ, ġ, ṁ, ṗ, ṡ, ṫ chhai hien-thoi Oi-ngì-làn-ngî pûn sṳ-mû bh, ch, dh, fh, gh, mh, ph, sh, th só chhí-thoi.