Kûng-chhàng-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Liá-piên "Kûng-chhàng-ho̍k" ke ya̍p-mien he pha̍k-fa-sṳ, yû hon-sṳ lièn-kiet"工程學" ke ya̍p-mien chhai liá-hong tiám-chhut.


Thòi-pet 101
Kûng-chhàng-ho̍k

Kûng-chhàng-ho̍k he en chhái-yung Khô-ho̍k lâu Kî-su̍t ke ngièn-lî lòi kié-kiet Ngìn-lui mun-thì. Kûng-chhàng-sṳ̂ thûng-ko sióng-siong, phan-ton lâu chhûi-lî, chiong khô-ho̍k, kî-su̍t, Sṳ-ho̍k khi̍p sṳ̍t-chhien kîn-ngiam yin-yung to sat-kie, chṳ-chho, tui-siong fe̍t-he chhàng-si ke chhâu-chok chûng.

Kûng-chhàng-sṳ̂ chui thu̍k-chhu ke ngim-vu he fat-hien, lî-kié pin kiet-ha̍p sṳ̍t-chi ke khiu̍k-han lòi tha̍t-to mân-yi ke kiet-kó. Chṳ̂n-tô chhìn-khóng hâ, sán-phín só-sî fù-ha̍p kî-su̍t yêu-khiù, khì-thá thiàu-khien ya-he pit-sî mân-chiuk. Liá-chúng thiàu-khien pâu-koat chhòi-liau lòi-ngièn, Vu̍t-lî fe̍t-he kî-su̍t ke khiu̍k-han, vi-lòi kói-chin ke khó-hàng-sin lâu khì-thâ yîn-su chhiong khó sên-sán-sin khi̍p sṳt-yung-sin.