Khô-kî Thai-lèu Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
Khô-kî Thai-lèu Chhàm.

Khô-kî Thai-lèu Chhàm (科技大樓站) vi-yî Thòi-vân Thòi-pet-sṳ Thai-ôn-khî, vì Thòi-pet Tshia̍p-yun Vùn-fù-sien (Vùn-sân-sien) ke Tshia̍p-yun Chhâ-chhàm. Lìn khiûn Hàng-chṳn-yen Khô-kî phu lâu Koet-li̍p Thòi-vân Thai-ho̍k fu̍k-hîn nàm lu káu mùn.

Chhâ chhàm khói yeu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li-yung chhong-khóng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâ chhàm chû piên[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lìn khiûn chhâ chhàm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]