Malagasy-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Mâ-là-kâ-sṳ̂-ngî (Malagasy, maa.Laa.Gaas) he yit-chúng Nàm-tó Ngî-hì ngî-ngièn, vì Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ ke kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit, mâ là-kâ sṳ̂ ngî chiap-khiûn yî phô lò chû nàm-phu, nàm Kâ-lî-màn-tanpâ lî thok hò yit-tai ke ngî-ngièn, yû-khì he yû 90% chhṳ̀-lùi lâu mâ ôn yèn ngî(Ma'anyan language) siông-thùng. Liá-he yîn-vì Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ chhai Yit-chhiên Ńg-pak to Lióng-chhiên ngièn chhièn pûn Yin-nì ngìn chhṳ̍t-mìn sṳ̀, hí-tô ke ngìn he lòi-chhṳ phô lò chû ke yèn ku. Hien-thoi ke Mâ-tha̍t-kâ-sṳ̂-kâ ngìn he ngièn-pún ke Yin-nì ngìn chhṳ̍t-mìn fò tûng-phu Fî-chû ngìn lâu Â-là-pak-ngìn fun-hiet yì sṳ̀n ke, hien-thoi ke mâ là-kâ sṳ̂ ngî chûng ya-yû yit-sia lòi-chhṳ Yîn-ngî, Fap-ngî, Fî-chû pân thù ngìn ngî-ngièn fò Â-lâ-pak-ngî ke chia chhṳ̀.

Mâ là-kâ sṳ̂ ngî ke kî-pún ngî sìVOS sun sì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Malagasy-ngî Wikipedia