跳至內容

Malagasy-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Malagasy-ngî (Malagasy, maa.Laa.Gaas) he yit-chúng Nàm-tó Ngî-hì ngî-ngièn, vì Madagascar ke kôn-fông ngî-ngièn chṳ̂-yit, Malagasy-ngî chiap-khiûn yî Borneo nàm-phu, Nàm Kalimantan Barito-hò yit-tai ke ngî-ngièn, yû-khì he yû 90% chhṳ̀-lùi lâu Ma'anyan-ngî(Ma'anyan language) siông-thùng. Liá-he yîn-vì Madagascar chhai 1500 to 2000 ngièn chhièn pûn Yin-nì ngìn chhṳ̍t-mìn sṳ̀, hí-tô ke ngìn he lòi-chhṳ Borneo ke yèn ku. Hien-thoi ke Madagascar ngìn he ngièn-pún ke Yin-nì ngìn chhṳ̍t-mìn fò tûng-phu Fî-chû ngìn lâu Â-là-pak-ngìn fun-hiet yì sṳ̀n ke, hien-thoi ke Malagasy-ngî chûng ya-yû yit-sia lòi-chhṳ Yîn-ngî, Fap-ngî, Fî-chû pân thù ngìn ngî-ngièn fò Â-lâ-pak-ngî ke chia chhṳ̀.

Malagasy-ngî ke kî-pún ngî sìVOS sun sì.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lui-phe̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Fông-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-yîm[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Vùn-fap[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chu-sṳt[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Malagasy-ngî Wikipedia