Nàm-Â

Chhiùng Wikipedia lòi
Nam-Â

Nam-Â (南亞) he vi-é chhai Â-chû thai-liu̍k nam-piên ke thi-tai, fam-vì pâu-hàm yî-ha liá-têu ke koet-kâ:

Ngiâng-mong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]