Pittsburgh Thai-ho̍k

Chhiùng Wikipedia lòi
Pittsburgh Thai-ho̍k.

Pittsburgh Thai-ho̍k he chú káu-khî vi yî Mî-koet Pîn-sip-fap-nì-â-chû Phit-chṳ-páu ke yit-só kûng-li̍p ngièn-kiu-hîn Thai-ho̍k, sṳ̀n-li̍p yî 1787-ngièn, he Mî-koet li̍t-sṳ́ thi-sṳ̍p yû-kiú ke Thai-ho̍k. Pittsburgh Thai-ho̍k ngièn vì sṳ̂-li̍p ho̍k-káu, chhṳ̍t to 1966-ngièn kâ-ngi̍p Kô-tén Kau-yuk kûng-li̍p thí-hì heu, chhòi-chón vì kûng-li̍p Thai-ho̍k. Phit-chṳ-páu Thai-ho̍k thù-sû kón ke chhông-sû liòng chhêu-ko 570-van chhak, chhai Mî-koet lâuKâ-nâ-thai thi-khî vì thi 24 thai ke ho̍k-su̍t thù sû-kón. Phit-chṳ-páu Thai-ho̍k kau-sṳ̂ káu yû chûng yû ńg vi fe̍t Nok-pi-ngì Chióng, si vi fe̍t Mî-koet koet-kâ khô-ho̍k chióng chông , sâm vi fe̍t pân Phú-li-chṳ chióng.