跳至內容

Queens

Chhiùng Wikipedia lòi
Fòng-heu-khî.
Fòng-heu-khî.

Fòng-heu-khî (Yîn-ngî: Queens) he Mî-koet Néu-yok-sṳ ke Ńg-ke Hàng-chṳn-khî chṳ̂-yit, ya-he khì-chûng mien-chit chui-thai, ngìn-khiéu thi-ngi tô ke Hàng-chṳn-khî. Khì fam-vì lâu Néu-yok-chû Fòng-heu-khiùn (Yîn-ngî: Queens County) siông-thùng. Fòng-heu-khî vi-yî Chhòng-tó ke sî-pan-phu, Néu-yok-sṳ chú-yeu ke sâm-ke kî-chhòng chûng, lióng-ke chhiu chhô-lo̍k yî Fòng-heu-khî, fûn-phe̍t he Kâm-nái-thit Koet-chi Kî-chhòng lâu Là-kôa-thi-â kî-chhòng. Liá-têu kî-chhòng chhai sṳ-kie sông he sú-yit sú-ngi ke mông-lu̍k, ngiong Fòng-heu-khî ke sông-khûng sṳ̀n-vì chhiòn-koet chui yúng-set ke khûng-vet. Fòng-heu-khî thùng-sṳ̀ ya-he Néu-yok thai-tû-fi Yâ-khiù-chhui ke khiù-chhòng só-chhai-thi.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-lî[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hì-hèu[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]