Tûng Kalimantan

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Tûng Kâ-lî-man-tân-sén)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Tûng Kâ-lî-man-tân

Tûng Kâ-lî-man-tân-sén he Yin-thu-nì-sî-â Phò-lò-chû-tó Kâ-lî-man-tân thi-khî ke si-ke sén-fun tsṳ̂-yit. Sén-fú he Sâ-mâ-lìm-tha̍t. Tûng Kâ-lî-man-tân mien-tsit thai-yok ngi-sṳ̍p-ngi van phiàng-fông kûng-lî, he Yin-thu-nì-sî-â thi-ngi thai-sén, tshôi Kâ-lî-man-tân si-ke sén-chûng mien-tsit chui-thai, mien-tsit pâu-hàm Sî-lî-pak-sṳ̂ Hói chûng ke kok-tó.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-tsi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]