Tai Tet-sâng

Chhiùng Wikipedia lòi
Tai Tet-sâng

Tai Tet-sâng (戴德生, Yîn-ngî: James Hudson Taylor, 1832-ngièn 5-ngie̍t 21-ngit -1905-ngièn 6-ngie̍t 3-ngit), Yîn-koet Kî-tuk-kau chhòn-kau-sṳ, Chûng-koet Nui-thi Fi (中國內地會) chhóng-phan-ngìn. Tai Tet-sâng chhai Chûng-koet ńg-sṳ̍p-yit ngièn. Kì chhóng-li̍p ke chhâ-fi chhâi-phai chhêu-ko pat-pak miàng chhòn-kau-sṳ khi̍p kien-li̍p yit-pak ngi-sṳ̍p-ńg kiên ho̍k-káu, pin chhai Chûng-koet tai-liâng yit-van pat-chhiên ngìn kûi-sin Kî-tuk-kau, chhai sṳ̍p-pat sén sṳ̀n-li̍p ńg-pak tô vi pún-thi chhu-lî ke chhòn-kau-chhàm (stations of work).

Sên-phìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Seu-ngièn sṳ̀-thoi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tai Tet-sâng chhut-sên yî Yîn-koet Yorkshire Barnsley-chṳ́n yit-ke Ví-lî-chûng ke phìn-mìn sin-thù siên-kau-sṳ̂ (lay preacher) kâ-thìn, fu-chhîn he James Taylor, mû-chhîn he Amelia Hudson.

Thi-yit chhṳ lòi Chûng-koet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-koet Nui-thi Fi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tai Tet-sâng lâu Mâ-li-â ke ngiap yî 1865-ngièn.

1865-ngièn 6-ngie̍t 5-ngit Chûng-koet Nui-thi Fi sṳ̀n-li̍p. Chûng-koet Nui-thi Fi he thi̍t-phe̍t vi-liáu Chûng-koet sat-li̍p ke, ngièn-chet he fû-seu ngien-yi to Chûng-koet nui-thi ke siên-kau-sṳ, yîn-vi tông-sṳ̀ sṳ̍p-yit ke sén-fun hàn-m̀ siên-kau-sṳ tha̍p-chiuk. Kì-teu chui-chhû ke muk-phêu he hî-mong Chûng-koet mî-yit ke sén-fun chṳ-séu yû yit-tui siên-kau-sṳ thin-kî. Tông-sṳ̀ sûi-yèn chhiâm-thin Pet-kîn thiàu-yok, chhòn-kau-sṳ hí-khó chhṳ-yù to nui-thi chhòn-kau, than-he thai-phu-fun lòi Chûng-koet ke sî-fông siên-kau-sṳ yìn-yèn si̍p-chûng chhai Chûng-koet yèn-hói thi-khî.

Yáng-hióng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kói-chhôn Chûng-koet-ngìn fu̍k-chông[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Sin-sîm ngièn-chet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu chṳ̂-liau[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhîn-su̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chṳ́-sûn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Hiûng-thi-chí-moi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]