Then Séu-phìn

Chhiùng Wikipedia lòi
Then Séu-phìn

Then Séu-phìn (鄧小平, 1904-ngièn 8-ngie̍t 22-ngit – 1997-ngièn 2-ngie̍t 19-ngit) chhut-sên chhai Chûng-koet Si-chhôn-sén Kóng-ôn-yen Hia̍p-hîn-hiông Phài-fông-chhûn ke yit-ke Hak-kâ kâ-thìn, he Chûng-koet Khiung-sán-tóng, Chûng-koet Ngìn-mìn Kié-fong-kiûn lâu Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke chú-yeu Liâng-thô-ngìn chṳ̂-yit. 1981-ngièn tsṳ 1990-ngièn tâm-ngim Tûng-ông Kiûn-sṳ Ve-yèn-fi chú-sit. Kì pûn Chûng-koet kôn-fông chhṳ̂n-cho "Chṳn-chhṳ-kâ, Kiûn-sṳ-kâ, Ngoi-kâu-kâ, Chûng-koet Khiung-sán-tóng thi-ngi thoi liâng-thô fu̍t-sîm". Thèn Séu-phìn yit-sên chhiùng-lòi mò tâm-ngim ko Chûng-koet Khiung-sán-tóng fe̍t-chá Chûng-fà Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke chui-kô Liâng-thô-ngìn chṳt-vu, than-he kì pûn ngin-vì he Chûng-koet Thai-liu̍k chhai 1978-ngièn chṳ 1992-ngièn kiên ke sṳ̍t-chi chui-kô Liâng-thô-ngìn, chhṳ̍t-to lì-sṳ sṳ̀ kì pó-chhṳ̀ yáng-hióng-li̍t. Kì he "Kói-kiet Khôi-fong" khi̍p "Yit-koet Lióng-chṳ" ke thì-ngi-chá. Kì kîn-sòng pûn-ngìn chhṳ̂n-cho "Chûng-koet Kói-kiet Khôi-fong ke Chúng Sat-kie-sṳ̂", khì chṳn-chhet yáng-hióng to Ngi-sṳ̍p Sṳ-ki heu-khì mî-ke Chûng-koet-ngìn, ya-he chhai siông-tông chhàng-thu sông kói-pien sṳ-kie.

Liù-ho̍k Sâng-ngâi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kói-kiet Khôi-fong[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chûng-Yîn Hiông-kóng Thàm-phan[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yit-koet Lióng-chṳ[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ke-ngìn Sên-fa̍t[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Chhâm-kháu Vùn-hien[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]